Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1. Sticky Chapters, tevens handelend onder de handelsnaam Untaped, is gevestigd te Arkel, ingeschreven onder KVK-nummer 51953277 en in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer.

1.2. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan Sticky Chapters tegen betaling werkzaamheden uitvoert voor klant.

1.4. Met ‘draaidag’ wordt een opnamedag ten behoeve van de productie van de door klant gewenste videocontent bedoeld.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en facturen van Sticky Chapters.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden, zoals second shooters, die door Sticky Chapters worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Sticky Chapters behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal Sticky Chapters de nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 - Aanbod en offerte

3.1. Klant heeft de mogelijkheid om via de Untaped-website de aangeboden online cursussen af te nemen.

3.2. Indien klant een bestelling plaatst via de website, gaat klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

3.3. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.4. In afwijking van het voorgaande lid, bedraagt de geldigheidsduur van een offerte voor een online cursus 7 kalenderdagen.

3.5. Sticky Chapters kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een offerte of aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte of het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6. Een uitgebrachte offerte of uitgebracht aanbod geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

3.7. Wanneer de overeenkomst via de website tot stand komt en klant direct betaalt, treft Sticky Chapters passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Sticky Chapters zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

Artikel 4 - Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn op project- of uurbasis en exclusief BTW en reis- en parkeerkosten, tenzij anders overeengekomen. In beginsel zijn de materiaalkosten bij de prijs inbegrepen. Indien klant extra materialen wenst, die geen deel uitmaken van de reguliere dienstverlening, zal Sticky Chapters de kosten van deze materialen apart in de offerte vermelden.

4.3. In afwijking van het voorgaande lid, wordt voor online cursussen de prijs per cursuslicentie en inclusief BTW weergegeven.

4.4. Indien Sticky Chapters een schatting van het aantal uren dat hij denkt te besteden aan de werkzaamheden opgeeft, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

4.5. Indien partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten, zullen partijen een minimumaantal uren per maand afspreken, tenzij anders overeengekomen.

4.6. De prijzen die Sticky Chapters bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Sticky Chapters het recht om deze prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.7. Sticky Chapters is gerechtigd om voor overeenkomsten op projectbasis een aanbetaling te vragen. Indien partijen een aanbetaling overeenkomen, zal de startdatum van de werkzaamheden pas definitief zijn wanneer Sticky Chapters de gehele aanbetaling van klant heeft ontvangen. De definitieve content wordt in ieder geval pas geleverd, indien het volledige bedrag door Sticky Chapters is ontvangen.

4.8. Indien partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten, factureert Sticky Chapters de door hem gewerkte uren maandelijks achteraf.

4.9. Indien klant een online cursus aanschaft, zal Sticky Chapters het volledige bedrag na het accepteren van de offerte factureren. De toegang tot een online cursus wordt pas verschaft, op het moment dat klant de betaling heeft voldaan.

4.10. Indien Sticky Chapters tijdens het uitvoeren van de overeenkomst signaleert dat hij meer uren dan oorspronkelijk overeengekomen zal besteden aan de opdracht, zullen partijen in samenspraak een aanvullend aantal uren afspreken. Meerwerk wordt aangerekend op basis van het op dat moment geldende uurtarief. Artikel 4.4. is in dit geval eveneens van toepassing.

4.11. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.12. Klant is van rechtswege in verzuim, indien klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd.

4.13. Wanneer klant in gebreke of in verzuim is, komen alle redelijke kosten die Sticky Chapters moet maken om de vordering te innen, voor de rekening van klant.

4.14. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die Sticky Chapters op klant heeft direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 - Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan Sticky Chapters ter beschikking te stellen.

5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Sticky Chapters zal vertrouwelijk met de gegevens van klant omgaan.

5.4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor de rekening van klant

5.5. Indien klant gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.

5.6. Klant vrijwaart Sticky Chapters voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Sticky Chapters handelt volledig volgens zijn creatieve vrijheid en voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Sticky Chapters houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen van klant en de door klant ter beschikking gestelde informatie. Klant kan Sticky Chapters echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaardfilm- en bewerkingsstijl van Sticky Chapters.

6.3. Sticky Chapters kan nimmer ingezet worden voor het behalen van harde sales, beoogde omzet of overige targets, zoals een gewenst aantal clicks.

6.4. Klant is zich ervan bewust dat resultaten niet direct zichtbaar zijn en dat Sticky Chapters zich tot het uiterste zal inspannen klant te helpen meer klanten te werven door middel van videomarketing, maar dat deze resultaten ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de inzet van klant.

6.5. Sticky Chapters zal klant nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Klant is volledig verantwoordelijk voor het maken van eigen keuzes en het naar eigen inzicht wel of niet opvolgen van de door Sticky Chapters gecreërde strategie.

6.6. Sticky Chapters behoudt zich het recht voor om de overeengekomen werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Zo kan Sticky Chapters bijvoorbeeld gebruikmaken van een second shooter.

6.7. Sticky Chapters kan niet garanderen dat elk moment tijdens een draaidag wordt vastgelegd.

6.8. Klant dient ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn voor Sticky Chapters tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

6.9. Indien Sticky Chapters tijdens de werkzaamheden tegenwerking ondervindt, bijvoorbeeld wanneer klant nog een andere videograaf of fotograaf heeft ingehuurd, is Sticky Chapters niet aansprakelijk voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.

6.10. Wanneer klant niet tevreden is over de video(‘s) en dit komt door factoren die vooraf kenbaar waren, is dit geen reden om de werkzaamheden kosteloos over te doen. Voorbeelden van vooraf kenbare factoren zijn de kledingkeuze van klant, zichtbare weersomstandigheden of bewerkingen van de video(‘s).

6.11. In het geval klant later aanwezig is op de afgesproken locatie, komt deze tijd te vervallen.

6.12. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies dat door Sticky Chapters wordt gegeven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

6.13. Sticky Chapters voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met zijn professionaliteit.

Artikel 7 - Wijziging en annulering

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Indien een wijziging of aanvulling in meerwerk resulteert, zal Sticky Chapters hiervoor een aanvullende offerte sturen naar klant. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Sticky Chapters klant hiervan op de hoogte stellen.

7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Sticky Chapters bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Sticky Chapters is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. In het geval dat Sticky Chapters onverhoopt verhinderd is, stelt Sticky Chapters klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Partijen zullen in samenspraak proberen de datum van de opdracht of workshop te verzetten. Wanneer dit niet mogelijk is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht gebruikmaakt, komt de betalingsverplichting voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, te vervallen.

7.4. Indien zich extreme weersomstandigheden voordoen, heeft Sticky Chapters het recht de draaidag te verplaatsen, onderbreken of annuleren. Sticky Chapters stelt klant zo snel mogelijk op de hoogte van een zodanige wijziging. Partijen zullen in dit geval in overleg een nieuwe datum afspreken.

7.5.1. Indien klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient zij dit schriftelijk te doen. Annulering tot 30 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht is kosteloos. Wanneer klant een opdracht op projectbasis binnen 30 kalenderdagen voor de aanvang van de werkzaamheden wenst te annuleren, is Sticky Chapters gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen (a tot en met d) een annuleringsvergoeding in rekening te brengen:

  1. Annulering binnen 30 tot 21 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 10% van de overeengekomen prijs.
  2. Annulering binnen 21 tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 20% van de overeengekomen prijs.
  3. Annulering binnen 14 tot 7 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 30% van de overeengekomen prijs.
  4. Annulering binnen 7 kalenderdagen tot 48 uur voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 40% van de overeengekomen prijs.
  5. Annulering binnen 48 uur of korter voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 50% van de overeengekomen prijs.

7.5.2. Wanneer klant een opdracht op projectbasis tussentijds wenst te annuleren, is zij de reeds gemaakte kosten en gewerkte uren en 50% van de resterende kosten en uren aan Sticky Chapters verschuldigd.

7.6.1. Wanneer klant een overeenkomst voor onbepaalde tijd binnen 30 kalenderdagen voor het aanvangen van de werkzaamheden wenst te annuleren, is Sticky Chapters gerechtigd om een annuleringsvergoeding ter hoogte van de overeengekomen prijs voor één kalendermaand aan werkzaamheden in rekening te brengen.

7.6.2. Sticky Chapters hanteert voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd een minimale looptijd van 3 kalendermaanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd, loopt de overeenkomst automatisch door. Beide partijen zijn gerechtigd om na de minimale looptijd op elk gewenst moment de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, te rekenen vanaf de dag van opzegging. Klant is, op het betalen van de opzegtermijn na, geen aanvullende annuleringsvergoeding verschuldigd.

7.7. Bij tussentijdse annulering is het klant toegestaan om reeds geleverde definitieve content te gebruiken. Klant is echter niet gerechtigd om geleverde concepten te gebruiken, tenzij de overeengekomen prijs alsnog volledig wordt voldaan. Sticky Chapters is in dit geval ook niet gehouden om de tot dan toe gemaakte content alsnog te leveren.

7.8. Wanneer klant aangeeft de werkzaamheden te willen verzetten, heeft Sticky Chapters het recht om de kosten die met dit verzetten gepaard gaan aan klant in rekening te brengen. Sticky Chapters heeft het recht om jaarlijks zijn tarieven te verhogen. Indien klant de werkzaamheden naar een volgend jaar wenst te verzetten, zullen de in dat jaar geldende tarieven gefactureerd worden.

Artikel 8 - Workshops en lunches

8.1. Klant dient zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen tijdens een incompany workshop, waaronder een microfoon, klikker, beamer en HDMI-kabel.

8.2. Daarnaast dient klant bij incompany workshops consumpties te verschaffen. Indien Sticky Chapters een gehele dag aanwezig dient te zijn, dient klant tevens zorg te dragen voor gezonde maaltijden.

8.3. Sticky Chapters zal, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een incompany workshop aanwezig zijn.

8.4. Sticky Chapters behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In het geval de locatie of datum door Sticky Chapters wordt gewijzigd en klant daardoor niet meer aanwezig kan zijn, zullen partijen in samenspraak de datum of locatie aanpassen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, heeft klant het recht om de workshop te annuleren. Indien klant Sticky Chapters heeft ingehuurd voor een incompany workshop is deze bepaling niet van toepassing.

8.5. Indien een workshop door omstandigheden waar Sticky Chapters geen invloed op kan uitoefenen niet offline plaats kan vinden, is hij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen. Indien klant Sticky Chapters heeft ingehuurd voor een incompany workshop, is deze bepaling niet van toepassing.

8.6. Workshops worden op maat gemaakt voor klant. Het is daarom niet mogelijk om een aankoopbewijs door te verkopen, indien klant onverwachts verhinderd is voor de workshop. Indien klant Sticky Chapters heeft ingehuurd voor een incompany workshop, is deze bepaling niet van toepassing.

8.7. Indien klant onverwachts verhinderd is en partijen geen nieuwe datum kunnen vinden voor de workshop, wordt dit als een annulering beoordeeld. Sticky Chapters is gerechtigd om bij de annulering van een workshop 50% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

8.8. Het is klant niet toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de workshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.9. Sticky Chapters organiseert ook interactieve kennismakingslunches. Deelname aan een lunch is kosteloos. Sticky Chapters behoudt zich echter wel het recht voor om de reeds door hem gemaakte kosten in rekening te brengen, indien klant haar deelname annuleert.

8.10. Sticky Chapters behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop of lunch belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende activiteit of toekomstige activiteiten uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende (incompany) workshop onverlet.

Artikel 9 - Online cursus

9.1. Toegang tot een online cursus wordt verschaft nadat klant het voor het online cursus verschuldigde bedrag heeft voldaan, tenzij anders overeengekomen.

9.2. Indien de content in één keer volledig beschikbaar wordt gesteld, is een online cursus uitgesloten van het herroepingsrecht. Klant komt daardoor niet de mogelijkheid toe de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan, in welk geval de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.

9.3. Doordat voor het beschikbaar stellen van een online cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Sticky Chapters niet garanderen dat een online cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

9.4. De tijdens de looptijd van een online cursus geleverde informatie blijft eigendom van Sticky Chapters. Hij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

9.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het opvolgen en toepassen van de in een online cursus opgedane kennis.

9.6. Het is klant niet toegestaan om haar inloggegevens voor een online cursus aan derden ter beschikking te stellen.

9.7. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is klant niet toegestaan om in de 12 maanden na afronding van de inhoud van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.

9.8. Sticky Chapters behoudt zich het recht voor deelnemers die misbruik maken van (content van) de online cursus, andere deelnemers lastigvallen, of ander ongewenst gedrag vertonen, van verdere toegang tot de online cursus uit te sluiten. Sticky Chapters heeft dit recht tot uitsluiting ook, indien zodanige feiten aan Sticky Chapters bekend zijn, voordat klant toegang heeft gekregen tot de online cursus. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor een online cursus onverlet.

9.9. Het is klant niet toegestaan om screenshots te maken van een online cursus. Het maken en delen van screenshots wordt beoordeeld als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Sticky Chapters, zie hiervoor ook artikel 12.

9.10. Sticky Chapters is gerechtigd de inhoud van een online cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

9.11. In sommige gevallen kunnen deelnemers tijdens de toegang tot een online cursus onderling communiceren. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Sticky Chapters

9.12. Het staat Sticky Chapters te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 10 - Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die klant en Sticky Chapters redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

10.2. Indien klant particulier is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang klant en Sticky Chapters niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Beide partijen hebben het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

10.3. Indien klant ondernemer is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

10.4. Wanneer klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Sticky Chapters het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1. Sticky Chapters is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

11.2. Sticky Chapters is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.3. Sticky Chapters is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

11.4. Sticky Chapters is niet aansprakelijk voor de weersomstandigheden die te zien zijn op de video(‘s). Enkel in het geval van extreme weersomstandigheden, zal een draaidag verzet worden, zie hiervoor ook artikel 7.4. Deze beoordeling komt aan Sticky Chapters toe.

11.5. Sticky Chapters is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen tijdens de draaidag.

11.6. Sticky Chapters is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor edits van video’s die door een ander dan Sticky Chapters worden aangeleverd.

11.7. Klant is verantwoordelijk voor het regelen van toestemming om de draaidag te laten plaatsvinden op een bepaalde locatie, tenzij anders overeengekomen.

11.8. Indien klant wenst dat Sticky Chapters muziek onder een video plaatst, is klant zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de gebruikersrechten van deze muziek.

11.9. Indien er ook anderen aanwezig zullen zijn op de locatie, is klant verantwoordelijk voor het vragen van toestemming om hen te filmen.

11.10. Klant is gehouden zelf een back up te maken van de content zodra Sticky Chapters deze aan klant heeft geleverd.

11.11. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies dat Sticky Chapters geeft tijdens het uitvoeren van de overeenkomst.

11.12. Wanneer klant schade aanbrengt aan materiaal dat door Sticky Chapters ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is klant gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.

11.13. Indien Sticky Chapters een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door Sticky Chapters afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan het bedrag dat twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht, tenzij anders overeengekomen.

11.14. Klant vrijwaart Sticky Chapters tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door Sticky Chapters uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

12.1. Op alle door Sticky Chapters gemaakte content en strategieën, gegeven adviezen, gegeven pitches, of andere ter beschikking gestelde materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Sticky Chapters. Het is klant niet toegestaan content, strategieën, adviezen of andere materialen te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

12.2. Het maken van een printscreen of screenshot van (onbewerkte) beelden op de social media kanalen of website van Sticky Chapters of van een videofragment en het gebruik hiervan, valt eveneens onder het verveelvoudigen en publiceren van content en is niet toegestaan.

12.3. Het gebruiken van een gepitcht idee of een gepitcht idee laten uitvoeren door een derde, valt ook onder het verveelvoudigen en publiceren van content en is niet toegestaan. Indien (een potentiële) klant wenst dat Sticky Chapters een pitch geeft, om haar visie omtrent een mogelijke productie toe te lichten, is het klant niet toegestaan om de gepitchte ideeën te gebruiken zonder (betaalde) tussenkomst van Sticky Chapters.

12.4. Klant is niet gerechtigd om de content te gebruiken buiten de overeengekomen doeleinden. Partijen komen vooraf overeen voor welke doeleinden klant de content mag gebruiken. Indien klant de content voor andere doeleinden wenst te gebruiken, dient klant vooraf toestemming te vragen aan Sticky Chapters en een aanvullende overeenkomst te sluiten. Sticky Chapters is in dit geval gerechtigd om een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.

12.5. Het is niet toegestaan om de content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

12.6. Het is klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de content. Het toepassen van (Instagram)filters, het plaatsen van tekst over de video, het aanpassen van licht en kleur en het (laten) editen van video’s vallen hier ook onder.

12.7. Bij publicatie van de content voor doeleinden zoals overeengekomen is klant gehouden de naam van Sticky Chapters te vermelden, tenzij anders overeengekomen.

12.8. Wanneer klant in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Sticky Chapters. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat Sticky Chapters enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

12.9. Sticky Chapters kan content die hij gemaakt heeft ter uitvoering van de overeenkomst gebruiken voor zijn portfolio.

  1. Indien geen persoonsgegevens zichtbaar zijn, mag Sticky Chapters content opnemen in het portfolio, tenzij klant hier bezwaar tegen heeft en dit vooraf schriftelijk aan Sticky Chapters kenbaar maakt.
  2. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content, zal Sticky Chapters vooraf toestemming vragen aan klant, alvorens de content in het portfolio op te nemen. Hiervoor wordt gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 13 - Bijzondere bepalingen

13.1. Partijen zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

13.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat een draaidag 8 uur of langer duurt, is klant gehouden om maaltijden en consumpties voor Sticky Chapters te vergoeden. Dit geldt ook voor hotelovernachtingen, indien de opdracht 16 uur of langer duurt, tenzij anders overeengekomen.

13.3. Sticky Chapters is gerechtigd de draaidag te annuleren bij seksuele intimidatie, pesterijen of andere ongewenste gedragingen van klant of andere aanwezigen. Indien Sticky Chapters op grond van deze bepaling de draaidag annuleert, is Sticky Chapters geen terugbetaling van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 14 - Levering

14.1. Sticky Chapters levert de overeengekomen content zo snel mogelijk, met inachtneming van de overeengekomen geschatte levertermijn. Klant ontvangt de video(‘s) digitaal in hoge resolutie en in kleur. Sticky Chapters levert video’s als MP4-bestand via WeTransfer, een directe downloadlink of via een klantenportaal.

14.2. Indien de overeenkomst (mede) ziet op het ontwikkelen van een strategie voor klant, levert Sticky Chapters de strategie door deze live te presenteren aan klant. Klant ontvangt de strategie vervolgens digitaal als PDF-bestand.

14.3. Aan een geschatte levertermijn kunnen geen rechten worden ontleend.

14.4. Het maken en de bewerking van video’s geschiedt naar eigen inzicht, standaard en stijl. Klant verklaart bekend te zijn met de film- en bewerkingsstijl van Sticky Chapters. Dit geldt eveneens voor de schrijf- en ontwerpstijl voor strategieën. Indien klant extra wensen heeft, resulteert dit in meerwerk en zal Sticky Chapters dit aanrekenen.

14.5. Sticky Chapters is niet gehouden om onbewerkte (RAW) content aan te leveren.

14.6. Voor video’s geldt dat klant na het aanleveren van het concept 2 keer revisies kan doorgeven, indien zij deze binnen 10 kalenderdagen na levering kenbaar maakt, met uitzondering van nationale feestdagen en vakantieperiodes. Indien klant niet binnen deze termijn haar revisies doorgeeft, vervalt haar revisierecht. Sticky Chapters is in dat geval niet gehouden (een deel van) het overeengekomen bedrag terug te betalen aan klant. Indien klant buiten de termijn alsnog revisies wenst door te geven, is Sticky Chapters gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

14.7. Indien het creëren van een strategie onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, levert Sticky Chapters maximaal 3 concepten aan. Klant kan direct na de live presentatie revisies doorgeven voor het door haar gekozen concept. Deze worden vervolgens verwerkt in de definitieve productie. Indien klant geen revisies doorgeeft na de live presentatie, wordt de strategie als goedgekeurd en definitief beschouwd. Wanneer klant in dit geval alsnog revisies wenst door te geven, heeft Sticky Chapters het recht om dit in rekening te brengen.

14.8. Bewerking van video’s omvat de montage van de inhoud en audio, het aanpassen van licht, kleur en contrast en het toepassen van grafische elementen. Indien klant andere aanpassingen wenst, wordt dit als meerwerk aangerekend. Klant is zich ervan bewust dat niet alle wensen, zoals het aanpassen van lichaamskenmerken, ingewilligd kunnen worden in verband met technische beperkingen.

Artikel 15 - Klachten

15.1. Indien klant een klacht heeft, dient klant deze binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Sticky Chapters zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

15.2. Wanneer klant tijdens de draaidag een klacht heeft, bijvoorbeeld tijdens het zien van de previews op de camera, dient klant dit direct aan Sticky Chapters kenbaar te maken zodat hij deze klachten op hetzelfde moment kan herstellen.

15.3. Indien een klacht, die ontstaan is tijdens de draaidag later wordt ingediend of klant een andere klacht buiten de periode van 14 kalenderdagen kenbaar maakt, is Sticky Chapters niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.

15.4. Sticky Chapters dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

15.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 - Geschillenbeslechting

16.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Indien zich een geschil tussen partijen voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

16.3. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sticky Chapters is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

16.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Sticky Chapters en betrokken derden 12 maanden.